en
pl
en
pl

Polityka prywatności

Daewoo Power Products Sp. z o.o. szanuje prywatność użytkowników strony internetowej www.daewoo-power.com/pl

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Daewoo Power Products sp. z o.o. zarejestrowana pod adresem: ul. Radzymińska 198, 03-674 Warszawa, Polska, REGON: 381918524 NIP: 1182185223, KRS: 0000758372

1.2 Spółka szanuje prywatność i zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich zgromadzonych danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności reguluje przetwarzanie danych osobowych przez naszą Spółkę w ramach prowadzenia działalności komercyjnej. 

1.3 W niniejszej Polityce Prywatności wykorzystywane są następujące definicje: 

Dane osobowe oznaczają wszelkie dane dotyczące żyjącej osoby fizycznej, która może zostać zidentyfikowana na podstawie tych danych lub na podstawie danych i innych informacji będących w posiadaniu lub mogących wejść w posiadanie naszej Firmy (bądź jej przedstawicieli lub usługodawców). Oprócz informacji faktycznych, pojęcie to obejmuje również wszelkie przypadki wyrażania opinii na temat osób fizycznych oraz wskazanie intencji Spółki lub innej osoby w odniesieniu do osoby fizycznej.

2. DOSTARCZANE PRODUKTY I USŁUGI

2.1 Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy następujących kategorii Państwa informacji i danych, które gromadzimy dostarczając następujące produkty i usługi:

·         Informacje, które gromadzimy za pośrednictwem witryn internetowych Spółki; 

·         Informacje, które gromadzimy w ramach naszej działalności; 

·         Informacje, które gromadzimy w trakcie produkcji i sprzedaży produktów Spółki.

3. RODZAJE GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH 

Wiele działań Spółki wymaga od nas uzyskania danych osobowych w celu realizacji usług lub podjętych zobowiązań. W związku z każdą z tych czynności, Spółka zbiera i przetwarza następujące Dane osobowe dotyczące Państwa: 

• Informacje, które nam Państwo przekazują. Kategoria ta obejmuje informacje, które przekazują Państwo samodzielnie naszej Spółce. Lista rodzajów danych osobowych, o których udostępnienie Spółka może Państwa poprosić jest otwarta i może obejmować między innymi:

- podstawowe dane osobowe (takie jak imię, nazwisko, stanowisko w przedsiębiorstwie, nazwa przedsiębiorstwa, adres e-mail przedsiębiorstwa, numer telefonu służbowego, adres przedsiębiorstwa, miejscowość, kod pocztowy, kraj);

• Informacje na Państwa temat, które gromadzimy lub generujemy. Lista tego rodzaju informacji jest otwarta i obejmuje między innymi: 

- dokumentację historii kontaktów z Państwem, która będzie wykorzystywana w celu obsługi zapytań, w celu zapewnienia zadowolenia naszych klientów ze świadczonych usług; 

- dane dotyczące czynności związanych z korzystaniem z dokumentów chronionych, takich jak zmiana uprawnień i zezwoleń dokumentu i informacji dotyczących osoby fizycznej, która wykonywała czynności.

• Informacje uzyskiwane z innych źródeł. 

• Pliki cookie

Nasze witryny internetowe wykorzystują pliki cookie. Pliki te są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia (komputera, telefonu, itd.); umożliwiają Państwu, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji witryny internetowej; nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzenia. Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, w każdej chwili mogą Państwo usunąć pliki cookies, blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. Na naszej stronie pliki cookies wykorzystywane są w celu: zapamiętywania informacji o Państwa sesji, statystycznym, marketingowym, udostępniania funkcji strony. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, mogą Państwo skorzystać z rozdziału pomocy przeglądarki. Z informacjami na ten temat mogą Państwo zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

• Zanonimizowane dane

Oprócz powyższych kategorii danych osobowych, nasza spółka przetwarza również anonimowe informacje i dane, które nie są przetwarzane w odniesieniu do konkretnej osoby fizycznej.

4. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE?

4.1 Państwa dane osobowe mogą być przez nas przechowywane i przetwarzane w następujący sposób i w następujących celach: 

• w celu bieżącego sprawdzania i ulepszania informacji zamieszczanych na naszych witrynach internetowych;

• w celu zapewnienia, że są one przyjazne dla użytkowników i zapobiegania potencjalnym zakłóceniom lub atakom cybernetycznym;

• w celu oceny Państwa zgłoszeń na otwarte stanowiska pracy w naszym przedsiębiorstwie w stosownych przypadkach;

• w celu pozyskiwania klientów;

• w celu konfiguracji kont użytkowników do korzystania z Centrum Użytkownika;

• w celach związanych z monitorowaniem i analizą statystyczną bieżących ataków na urządzenia i systemy oraz w celu ciągłego dostosowywania rozwiązań, aby zabezpieczyć urządzenia i systemy przed aktualnymi atakami;

• w celu lepszego zrozumienia opinii na temat produktów lub usług Spółki oraz pomocy w szybkim i łatwym dostarczaniu większej ilości informacji na temat korzystania z produktów i usług;

• w celu komunikowania się z Państwem w ramach realizacji usług lub przekazywania informacji na temat naszej działalności, naszej Spółki oraz produktów;

• w celu dogłębnej analizy zagrożeń;

• w celu zrozumienia Państwa potrzeb i zainteresowań;

• w celu zarządzania i administrowania przedsiębiorstwem; 

• w celu przestrzegania i oceny zgodności z obowiązującymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi i wewnętrznymi oraz wewnętrznymi regulaminami i procedurami; lub 

• w celu administrowania i prowadzenia baz danych, w których gromadzone są dane osobowe. 

4.2 Jednakże we wszystkich przypadkach gdy wykorzystujemy dane osobowe, upewniamy się, że ich wykorzystanie jest zgodne z obowiązującym prawem i regulacjami. Co więcej, przepisy obowiązującego prawa i regulacji pozwalają nam i wymagają od naszej Spółki wykorzystywania danych osobowych z różnych powodów. Należą do nich między innymi: 

• konieczność przetwarzania danych w celu wywiązywania się przez Spółkę z zobowiązań umownych wobec naszych klientów;

• przypadki, w których udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych;

• konieczność wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązującego prawa i regulacji; 

• konieczność przetwarzania danych w celu ustanowienia, wykonania lub obrony praw Spółki lub do celów związanych z postępowaniami sądowymi;

• sytuacje, w których wykorzystanie Państwa danych osobowych w opisany sposób jest niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów biznesowych, takich jak: 

- umożliwienie skutecznego i sprawnego zarządzania i administrowania działalnością Spółki;

- zapewnienie zgodności z wewnętrznymi regulaminami i procedurami;

- monitorowanie wykorzystania materiałów Spółki chronionych prawem autorskim;

- umożliwienie szybkiego i łatwego dostępu do informacji o naszej Spółce, jej działalności i produktach;

- oferowanie optymalnych i aktualnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa urządzeń mobilnych i systemów informatycznych; oraz

- zdobycie dalszej wiedzy na temat bieżących zagrożeń dla bezpieczeństwa sieci w celu aktualizacji naszych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i dostarczenia ich na rynek.

4.3 Nasza Spółka będzie podejmować działania w celu zapewnienia, że dostęp do danych osobowych będą mieli tylko pracownicy Spółki, których potrzeba dostępu do danych wiąże się z celami opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności. 

5. UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM I PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM 

• naszym partnerom biznesowym. Kategoria ta może na przykład obejmować naszych partnerów, od których Państwo bądź Państwa spółka lub organizacja zakupiła produkty Spółki. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie partnerom biznesowym zobowiązanym na mocy odpowiednich umów do przestrzegania zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych oraz odpowiednich przepisów dotyczących zapewnienia prywatności i poufności;

• z przedstawicielami i wykonawcami podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia usług na rzecz naszej Spółki (tj. księgowi Spółki, profesjonalni doradcy, dostawcy usług informatycznych i komunikacyjnych oraz przedsiębiorstwa windykacyjne). Wspomniane podmioty zewnętrzne będą objęte odpowiednimi obowiązkami w zakresie ochrony danych osobowych i będą wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności; 

• w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo i regulacje, na przykład w przypadkach, gdy obowiązek ujawnienia danych osobowych wynika z konieczności wypełnienia wszelkich zobowiązań prawnych (w tym spełnienia wymogów sprawozdawczości podatkowej i ujawnienia informacji organom regulacyjnym), lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony praw Spółki; 

6. W JAKI SPOSÓB CHRONIMY PAŃSTWA DANE?

6.1 Nasza Spółka wdrożyła środki mające na celu utrzymanie bezpieczeństwa naszych systemów informacyjnych. Dane klientów są odpowiednio zabezpieczone, biorąc pod uwagę poufność powierzonych danych. Odpowiednie środki zapobiegawcze (takie jak ograniczony dostęp) są stosowane w systemach komputerowych Spółki. Dostęp fizyczny do miejsc, w których gromadzone są dane osobowe lub następuje ich przetwarzane lub przechowywane, jest ograniczony wyłącznie do upoważnionych pracowników. 

6.2 Warunkiem zatrudnienia jest przestrzeganie przez pracowników naszej Spółki wszystkich obowiązujących przepisów prawa, w tym także dotyczących ochrony danych osobowych. Dostęp do szczególnie chronionych danych osobowych jest ograniczony wyłącznie do pracowników, którzy potrzebują ich do wykonywania swoich zadań.

6.3 W przypadku kontaktu z jednym z naszych pracowników w celu uzyskania informacji na temat Państwa danych, mogą zostać Państwo poproszeni o podanie niektórych danych osobowych. Ten rodzaj zabezpieczenia ma na celu zapewnienie dostępu do informacji wyłącznie Państwu lub upoważnionym przez Państwa osobom.

7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE? 

Okres przechowywania przez Spółkę Państwa danych osobowych będzie się różnił i zostanie określony na podstawie poniższych kryteriów:

• cel, w jakim wykorzystywane są dane, na przykład okres trwania Państwa umowy z naszą Spółką, w związku, z którym konieczne będzie przechowywanie Państwa danych tak długo, jak będzie to konieczne w celu realizacji umowy; oraz

• zobowiązania prawne – przepisy prawa lub regulacje mogą określać minimalny okres, przez jaki musimy przechowywać Państwa dane osobowe.

8. PAŃSTWA PRAWA 

8.1 We wszystkich powyższych przypadkach, w których nasza Spółka gromadzi, wykorzystuje lub przechowuje Państwa dane osobowe, mają Państwo następujące prawa i w większości przypadków mogą Państwo z nich skorzystać bezpłatnie. 

Prawa te obejmują:

• prawo do uzyskania informacji dotyczących przetwarzania Państwa  danych osobowych oraz dostępu do przechowywanych przez Spółkę danych osobowych dotyczących Państwa; 

• prawo do wycofania w dowolnej chwili zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że pomimo wycofania zgody nasza Spółka może być w dalszym ciągu uprawniona do przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli istnieje ku temu inny uzasadniony powód. Na przykład może zaistnieć konieczność przechowywania Państwa danych osobowych w celu wywiązania się przez spółkę z obowiązków nakładanych przez prawo; 

• w pewnych okolicznościach prawo do otrzymywania niektórych danych osobowych w uporządkowanym, powszechnie wykorzystywanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie i/lub żądania przekazania tych danych osobom trzecim lub podmiotom wewnętrznym, jeżeli jest to technicznie wykonalne. Należy pamiętać, że prawo to dotyczy wyłącznie danych osobowych, które zostały przekazane bezpośrednio naszej Spółce;

• prawo do żądania poprawienia przez Spółkę Państwa danych osobowych, jeżeli są one niedokładne lub niekompletne;

• prawo do żądania usunięcia danych osobowych w określonych okolicznościach. Należy pamiętać, że mogą zaistnieć okoliczności, w których pomimo zwrócenia się przez Państwa z prośbą o usunięcie Państwa danych osobowych nasza Spółka może być zgodnie z prawem upoważniona do ich przechowywania;

• prawo do sprzeciwu lub żądania ograniczenia przez Spółkę przetwarzania Państwa danych osobowych w pewnych okolicznościach. Podobnie jak w poprzednim przypadku, mogą zaistnieć okoliczności, w których pomimo Państwa sprzeciwu lub prośby o ograniczenie przetwarzania przez nas Danych osobowych nasza Spółka będzie zgodnie z prawem upoważniona do odrzucenia takiego żądania; oraz

• prawo do złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że którekolwiek z Państwa praw zostało naruszone przez Spółkę.

• prawo do udzielenia Spółce instrukcji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych po Państwa śmierci.

8.2 Mogą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw kontaktując się ze Spółką korzystając z adresu e-mail wymienionego w punkcie 9 poniżej. 

9. PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania przez Spółkę danych osobowych lub niniejszej Polityki, prosimy o kontakt z nami: info@dw-pp.com

Polityka prywatności

Daewoo Power Products Sp. z o.o. szanuje prywatność użytkowników strony internetowej www.daewoo-power.com/pl

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Daewoo Power Products sp. z o.o. zarejestrowana pod adresem: ul. Radzymińska 198, 03-674 Warszawa, Polska, REGON: 381918524 NIP: 1182185223, KRS: 0000758372

1.2 Spółka szanuje prywatność i zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich zgromadzonych danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności reguluje przetwarzanie danych osobowych przez naszą Spółkę w ramach prowadzenia działalności komercyjnej. 

1.3 W niniejszej Polityce Prywatności wykorzystywane są następujące definicje: 

Dane osobowe oznaczają wszelkie dane dotyczące żyjącej osoby fizycznej, która może zostać zidentyfikowana na podstawie tych danych lub na podstawie danych i innych informacji będących w posiadaniu lub mogących wejść w posiadanie naszej Firmy (bądź jej przedstawicieli lub usługodawców). Oprócz informacji faktycznych, pojęcie to obejmuje również wszelkie przypadki wyrażania opinii na temat osób fizycznych oraz wskazanie intencji Spółki lub innej osoby w odniesieniu do osoby fizycznej.

2. DOSTARCZANE PRODUKTY I USŁUGI

2.1 Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy następujących kategorii Państwa informacji i danych, które gromadzimy dostarczając następujące produkty i usługi:

·         Informacje, które gromadzimy za pośrednictwem witryn internetowych Spółki; 

·         Informacje, które gromadzimy w ramach naszej działalności; 

·         Informacje, które gromadzimy w trakcie produkcji i sprzedaży produktów Spółki.

3. RODZAJE GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH 

Wiele działań Spółki wymaga od nas uzyskania danych osobowych w celu realizacji usług lub podjętych zobowiązań. W związku z każdą z tych czynności, Spółka zbiera i przetwarza następujące Dane osobowe dotyczące Państwa: 

• Informacje, które nam Państwo przekazują. Kategoria ta obejmuje informacje, które przekazują Państwo samodzielnie naszej Spółce. Lista rodzajów danych osobowych, o których udostępnienie Spółka może Państwa poprosić jest otwarta i może obejmować między innymi:

- podstawowe dane osobowe (takie jak imię, nazwisko, stanowisko w przedsiębiorstwie, nazwa przedsiębiorstwa, adres e-mail przedsiębiorstwa, numer telefonu służbowego, adres przedsiębiorstwa, miejscowość, kod pocztowy, kraj);

• Informacje na Państwa temat, które gromadzimy lub generujemy. Lista tego rodzaju informacji jest otwarta i obejmuje między innymi: 

- dokumentację historii kontaktów z Państwem, która będzie wykorzystywana w celu obsługi zapytań, w celu zapewnienia zadowolenia naszych klientów ze świadczonych usług; 

- dane dotyczące czynności związanych z korzystaniem z dokumentów chronionych, takich jak zmiana uprawnień i zezwoleń dokumentu i informacji dotyczących osoby fizycznej, która wykonywała czynności.

• Informacje uzyskiwane z innych źródeł. 

• Pliki cookie

Nasze witryny internetowe wykorzystują pliki cookie. Pliki te są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia (komputera, telefonu, itd.); umożliwiają Państwu, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji witryny internetowej; nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzenia. Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, w każdej chwili mogą Państwo usunąć pliki cookies, blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. Na naszej stronie pliki cookies wykorzystywane są w celu: zapamiętywania informacji o Państwa sesji, statystycznym, marketingowym, udostępniania funkcji strony. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, mogą Państwo skorzystać z rozdziału pomocy przeglądarki. Z informacjami na ten temat mogą Państwo zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

• Zanonimizowane dane

Oprócz powyższych kategorii danych osobowych, nasza spółka przetwarza również anonimowe informacje i dane, które nie są przetwarzane w odniesieniu do konkretnej osoby fizycznej.

4. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE?

4.1 Państwa dane osobowe mogą być przez nas przechowywane i przetwarzane w następujący sposób i w następujących celach: 

• w celu bieżącego sprawdzania i ulepszania informacji zamieszczanych na naszych witrynach internetowych;

• w celu zapewnienia, że są one przyjazne dla użytkowników i zapobiegania potencjalnym zakłóceniom lub atakom cybernetycznym;

• w celu oceny Państwa zgłoszeń na otwarte stanowiska pracy w naszym przedsiębiorstwie w stosownych przypadkach;

• w celu pozyskiwania klientów;

• w celu konfiguracji kont użytkowników do korzystania z Centrum Użytkownika;

• w celach związanych z monitorowaniem i analizą statystyczną bieżących ataków na urządzenia i systemy oraz w celu ciągłego dostosowywania rozwiązań, aby zabezpieczyć urządzenia i systemy przed aktualnymi atakami;

• w celu lepszego zrozumienia opinii na temat produktów lub usług Spółki oraz pomocy w szybkim i łatwym dostarczaniu większej ilości informacji na temat korzystania z produktów i usług;

• w celu komunikowania się z Państwem w ramach realizacji usług lub przekazywania informacji na temat naszej działalności, naszej Spółki oraz produktów;

• w celu dogłębnej analizy zagrożeń;

• w celu zrozumienia Państwa potrzeb i zainteresowań;

• w celu zarządzania i administrowania przedsiębiorstwem; 

• w celu przestrzegania i oceny zgodności z obowiązującymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi i wewnętrznymi oraz wewnętrznymi regulaminami i procedurami; lub 

• w celu administrowania i prowadzenia baz danych, w których gromadzone są dane osobowe. 

4.2 Jednakże we wszystkich przypadkach gdy wykorzystujemy dane osobowe, upewniamy się, że ich wykorzystanie jest zgodne z obowiązującym prawem i regulacjami. Co więcej, przepisy obowiązującego prawa i regulacji pozwalają nam i wymagają od naszej Spółki wykorzystywania danych osobowych z różnych powodów. Należą do nich między innymi: 

• konieczność przetwarzania danych w celu wywiązywania się przez Spółkę z zobowiązań umownych wobec naszych klientów;

• przypadki, w których udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych;

• konieczność wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązującego prawa i regulacji; 

• konieczność przetwarzania danych w celu ustanowienia, wykonania lub obrony praw Spółki lub do celów związanych z postępowaniami sądowymi;

• sytuacje, w których wykorzystanie Państwa danych osobowych w opisany sposób jest niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów biznesowych, takich jak: 

- umożliwienie skutecznego i sprawnego zarządzania i administrowania działalnością Spółki;

- zapewnienie zgodności z wewnętrznymi regulaminami i procedurami;

- monitorowanie wykorzystania materiałów Spółki chronionych prawem autorskim;

- umożliwienie szybkiego i łatwego dostępu do informacji o naszej Spółce, jej działalności i produktach;

- oferowanie optymalnych i aktualnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa urządzeń mobilnych i systemów informatycznych; oraz

- zdobycie dalszej wiedzy na temat bieżących zagrożeń dla bezpieczeństwa sieci w celu aktualizacji naszych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i dostarczenia ich na rynek.

4.3 Nasza Spółka będzie podejmować działania w celu zapewnienia, że dostęp do danych osobowych będą mieli tylko pracownicy Spółki, których potrzeba dostępu do danych wiąże się z celami opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności. 

5. UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM I PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM 

• naszym partnerom biznesowym. Kategoria ta może na przykład obejmować naszych partnerów, od których Państwo bądź Państwa spółka lub organizacja zakupiła produkty Spółki. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie partnerom biznesowym zobowiązanym na mocy odpowiednich umów do przestrzegania zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych oraz odpowiednich przepisów dotyczących zapewnienia prywatności i poufności;

• z przedstawicielami i wykonawcami podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia usług na rzecz naszej Spółki (tj. księgowi Spółki, profesjonalni doradcy, dostawcy usług informatycznych i komunikacyjnych oraz przedsiębiorstwa windykacyjne). Wspomniane podmioty zewnętrzne będą objęte odpowiednimi obowiązkami w zakresie ochrony danych osobowych i będą wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności; 

• w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo i regulacje, na przykład w przypadkach, gdy obowiązek ujawnienia danych osobowych wynika z konieczności wypełnienia wszelkich zobowiązań prawnych (w tym spełnienia wymogów sprawozdawczości podatkowej i ujawnienia informacji organom regulacyjnym), lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony praw Spółki; 

6. W JAKI SPOSÓB CHRONIMY PAŃSTWA DANE?

6.1 Nasza Spółka wdrożyła środki mające na celu utrzymanie bezpieczeństwa naszych systemów informacyjnych. Dane klientów są odpowiednio zabezpieczone, biorąc pod uwagę poufność powierzonych danych. Odpowiednie środki zapobiegawcze (takie jak ograniczony dostęp) są stosowane w systemach komputerowych Spółki. Dostęp fizyczny do miejsc, w których gromadzone są dane osobowe lub następuje ich przetwarzane lub przechowywane, jest ograniczony wyłącznie do upoważnionych pracowników. 

6.2 Warunkiem zatrudnienia jest przestrzeganie przez pracowników naszej Spółki wszystkich obowiązujących przepisów prawa, w tym także dotyczących ochrony danych osobowych. Dostęp do szczególnie chronionych danych osobowych jest ograniczony wyłącznie do pracowników, którzy potrzebują ich do wykonywania swoich zadań.

6.3 W przypadku kontaktu z jednym z naszych pracowników w celu uzyskania informacji na temat Państwa danych, mogą zostać Państwo poproszeni o podanie niektórych danych osobowych. Ten rodzaj zabezpieczenia ma na celu zapewnienie dostępu do informacji wyłącznie Państwu lub upoważnionym przez Państwa osobom.

7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE? 

Okres przechowywania przez Spółkę Państwa danych osobowych będzie się różnił i zostanie określony na podstawie poniższych kryteriów:

• cel, w jakim wykorzystywane są dane, na przykład okres trwania Państwa umowy z naszą Spółką, w związku, z którym konieczne będzie przechowywanie Państwa danych tak długo, jak będzie to konieczne w celu realizacji umowy; oraz

• zobowiązania prawne – przepisy prawa lub regulacje mogą określać minimalny okres, przez jaki musimy przechowywać Państwa dane osobowe.

8. PAŃSTWA PRAWA 

8.1 We wszystkich powyższych przypadkach, w których nasza Spółka gromadzi, wykorzystuje lub przechowuje Państwa dane osobowe, mają Państwo następujące prawa i w większości przypadków mogą Państwo z nich skorzystać bezpłatnie. 

Prawa te obejmują:

• prawo do uzyskania informacji dotyczących przetwarzania Państwa  danych osobowych oraz dostępu do przechowywanych przez Spółkę danych osobowych dotyczących Państwa; 

• prawo do wycofania w dowolnej chwili zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że pomimo wycofania zgody nasza Spółka może być w dalszym ciągu uprawniona do przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli istnieje ku temu inny uzasadniony powód. Na przykład może zaistnieć konieczność przechowywania Państwa danych osobowych w celu wywiązania się przez spółkę z obowiązków nakładanych przez prawo; 

• w pewnych okolicznościach prawo do otrzymywania niektórych danych osobowych w uporządkowanym, powszechnie wykorzystywanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie i/lub żądania przekazania tych danych osobom trzecim lub podmiotom wewnętrznym, jeżeli jest to technicznie wykonalne. Należy pamiętać, że prawo to dotyczy wyłącznie danych osobowych, które zostały przekazane bezpośrednio naszej Spółce;

• prawo do żądania poprawienia przez Spółkę Państwa danych osobowych, jeżeli są one niedokładne lub niekompletne;

• prawo do żądania usunięcia danych osobowych w określonych okolicznościach. Należy pamiętać, że mogą zaistnieć okoliczności, w których pomimo zwrócenia się przez Państwa z prośbą o usunięcie Państwa danych osobowych nasza Spółka może być zgodnie z prawem upoważniona do ich przechowywania;

• prawo do sprzeciwu lub żądania ograniczenia przez Spółkę przetwarzania Państwa danych osobowych w pewnych okolicznościach. Podobnie jak w poprzednim przypadku, mogą zaistnieć okoliczności, w których pomimo Państwa sprzeciwu lub prośby o ograniczenie przetwarzania przez nas Danych osobowych nasza Spółka będzie zgodnie z prawem upoważniona do odrzucenia takiego żądania; oraz

• prawo do złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że którekolwiek z Państwa praw zostało naruszone przez Spółkę.

• prawo do udzielenia Spółce instrukcji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych po Państwa śmierci.

8.2 Mogą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw kontaktując się ze Spółką korzystając z adresu e-mail wymienionego w punkcie 9 poniżej. 

9. PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania przez Spółkę danych osobowych lub niniejszej Polityki, prosimy o kontakt z nami: info@dw-pp.com


Наверх